De website van Bracco Italiano Primo is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Hoewel de informatie Bracco Italiano Primo haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en  Bracco Italiano Primo streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Bracco Italiano Primo geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Bracco Italiano Primo aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door  Bracco Italiano Primo op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bracco Italiano Primo. Alle rechten zijn voorbehouden. Hoewel Bracco Italiano Primo ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Bracco Italiano Primo geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Phillippe Creyssels wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Copyright 2007-2008 Philippe Creyssels eigenaar van Primo